Пречиствателна станция ПИПАЛ

Пречиствателните инсталации са изработени от РЕ или фибростъкло. Предназначени са за пречистване на отпадъчни води от фамилни къщи, вили, хижи, вилни селища, мотели, къмпинги, както и от малки населени места или други не големи обекти. Лесни за поддържане, без да изискват всекидневно наблюдение. Монтират се скрито (под ниво терен) и не променят визуалната гледка. Покриват напълно изискванията на Наредба №6/2000 за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. В съотвествие са с Директива на Европейския Съюз 91/271/ЕЕС. 
Пречиствателните инсталации ПИПАЛ притежават характеристики, осигурили успешното им използване в практиката:

 • ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС на пречистване на отпадъчните води.
 • Процес на ПЪЛНО СМЕСВАНЕ , който най-точно отговаря на промените в дебита и натовареността за МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ​
 • Добро стабилизиране на утайката, което ПРЕМАХВА ИЗЛЪЧВАНЕТО НА МИРИЗМИ.
 • Гъвкав технологичен процес, позволяващ неговото разширяване, модификация и ВНЕДРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗВЕНА.
 • Приспособим към СГЛОБЯЕМИ ИНСТАЛАЦИИ, което намалява себестойността и опростява изпълнението 
 • ЛЕСНА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ инсталация 
 • Не се нарушава визуално мястото, където е разположена пречиствателната инсталация.
Пречиствателните инсталации ПИПАЛ работят в режим на продължителна аерация с използване процесите нитрификация и денитрификация по метода UCT за пълно пречистване отпадъчните води.
ОБОСОБЕНИ СА ЧЕТИРИ ЗОНИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНАТА ВОДА:
 • ПРИЕМНА КАМЕРА С КОШОВА РЕШЕТКА: задържане на грубите примеси.
 • АНОКСИК ЗОНА: БИОФИЛТЪР (BF-DN ФИЛТЪР). той се експлоатира като безкислороден (аноксик) филтър за денитрификация. В зоната периодично се формира буферен обем за поемане на залпови натоварвания.
 • ЗОНА С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ (SBR РЕАКТОР): осъществяват се последователно в периодичен режим процесите на: аериране, разбъркване, статично утаяване и отвеждане на пречистената вода
 • УТАИТЕЛНА ЗОНА(УТАИТЕЛ): извършва се доочистване на пречистената вода


Цена без ДДС: 0,0 лв.
Цена с ДДС: 0,0 лв.
Вид: Пречиствателна станция ПИПАЛ
Посочените цени на продуктите не включват доставка.
 
Брой: + -